L 328/210 PL                   Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej                            21.12.2018

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/2002
  z dnia 11 grudnia 2018 r.
zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Artykuł 9 c

Wymóg zdalnego odczytywania


1. Do celów art. 9a i 9b liczniki i podzielniki kosztów ogrzewania zamontowane po dniu 25 października 2020 r. muszą być urządzeniami umożliwiającymi zdalny odczyt. Warunki wykonalności technicznej i opłacalności określone w art. 9b ust. 1 nadal mają zastosowanie.

2. Liczniki i podzielniki kosztów ciepła, które nie posiadają funkcji zdalnego odczytu, ale zostały już zamontowane, zostają wyposażone w taką funkcję lub zostają zastąpione urządzeniami posiadającymi taką funkcję do dnia 1 stycznia 2027 r., chyba że dane państwo członkowskie wykaże, że nie jest to opłacalne.”

3) tytuł załącznika VII otrzymuje brzmienie:
„Minimalne wymogi w zakresie rozliczeń i informacji o rozliczeniach na podstawie rzeczywistego
zużycia energii elektrycznej i gazu”;

4) dodaje się załącznik w brzmieniu:


                                                            „ZAŁĄCZNIK VIIa


Minimalne wymogi w zakresie rozliczeń i informacji o zużyciu w odniesieniu do ogrzewania,
chłodzenia i ciepłej wody użytkowej

1. Rozliczenia na podstawie rzeczywistego zużycia lub odczytów podzielników kosztów ciepła


Aby umożliwić użytkownikom końcowym regulowanie ich własnego zużycia energii, rozliczenia
muszą się odbywać na podstawie rzeczywistego zużycia lub odczytów podzielników kosztów ciepła co najmniej raz w roku.

2. Minimalna częstotliwość rozliczeń lub podawania informacji o zużyciu


Począwszy od dnia 25 października 2020 r., w przypadku gdy zostały zainstalowane liczniki
umożliwiające zdalny odczyt lub podzielniki kosztów ciepła, informacje o rozliczeniach lub
o zużyciu w oparciu o rzeczywiste zużycie lub odczyty podzielników kosztów ciepła muszą być
udostępniane użytkownikom końcowym nie rzadziej niż raz na kwartał na żądanie lub jeżeli
odbiorcy końcowi wybrali opcję otrzymywania elektronicznych rozliczeń, a w innych przypadkach
dwa razy w roku.


Od dnia 1 stycznia 2022 r., w przypadku gdy zostały zainstalowane liczniki umożliwiające zdalny
odczyt lub podzielniki kosztów ciepła, informacje o rozliczeniach lub o zużyciu w oparciu
o rzeczywiste zużycie lub odczyty podzielników kosztów ciepła muszą być udostępniane
użytkownikom końcowym nie rzadziej niż co miesiąc. Mogą być one również udostępniane
w internecie i być aktualizowane tak często, jak na to pozwalają stosowane urządzenia i systemy.
Z tego wymogu można zwolnić ogrzewanie i chłodzenie poza sezonem grzewczym/chłodniczym.

3. Minimum informacji, jakie należy ująć w rachunku


Państwa członkowskie zapewniają udostępnienie użytkownikom końcowym razem z ich rachunkami
następujących informacji sformułowanych w jasny i zrozumiały sposób, w przypadku gdy są one
oparte na rzeczywistym zużyciu lub odczytach podzielnika kosztów:


a) rzeczywiste ceny bieżące i rzeczywiste zużycie energii lub całkowity koszt ciepła i odczyty
podzielników kosztów ciepła;


b) informacje na temat używanego koszyka paliw oraz powiązanych rocznych ilości emisji gazów
cieplarnianych, z uwzględnieniem użytkowników końcowych zaopatrywanych przez system
ciepłowniczy lub system chłodniczy, a także opis poszczególnych zastosowanych podatków,
opłat i taryf. Państwa członkowskie mogą ograniczyć zakres wymogu przekazywania informacji
na temat emisji gazów cieplarnianych, tak aby informacje te obejmowały jedynie dostawy
z systemów ciepłowniczych o całkowitej znamionowej mocy cieplnej dostarczonej w paliwie
przekraczającej 20 MW;

c) porównanie bieżącego zużycia energii przez użytkowników końcowych z zużyciem w tym
samym okresie poprzedniego roku w formie graficznej, z korektą na warunki klimatyczne
odnośnie do ogrzewania i chłodzenia;

d) informacje kontaktowe dotyczące organizacji konsumentów zrzeszających odbiorców
końcowych, agencji energetycznych lub podobnych podmiotów, łącznie ze stronami interne
towymi, gdzie możliwe jest uzyskanie informacji o dostępnych środkach poprawy efektywności
energetycznej, porównaniach profilów odbiorców końcowych lub obiektywnych technicznych
specyfikacjach urządzeń pobierających energię;


e) informacje na temat właściwych procedur składania skarg, możliwości zwrócenia się do
rzecznika praw lub alternatywnych metod rozstrzygania sporów, mających zastosowanie
w państwach członkowskich;


f) porównanie z przeciętnym znormalizowanym lub referencyjnym użytkownikiem końcowym z tej samej kategorii użytkowników. W przypadku rachunków elektronicznych takie porównania
mogą zamiast tego zostać udostępnione w internecie i w postaci odesłania w rachunkach.


Rachunki, których podstawą nie jest rzeczywiste zużycie lub odczyty podzielników kosztów ciepła,zawierają jasne i zrozumiałe wyjaśnienie tego, jak obliczono kwotę podaną na rachunku, oraz co najmniej informacje, o których mowa w lit. d) i e).”