Klauzula informacyjna dla klientów indywidualnych

Uprzejmie informujemy, że firma Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy „Fila” z siedzibą w Sztumskim Polu, ul. Żeromskiego 30, 82-400 Sztum, (dalej: „Firma”) przetwarza informacje, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest:
  Antoni Fila prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy „FILA”
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Żeromskiego 30, 82-400 Sztum lub poczty elektronicznej fila@fila-sztum.pl

  Administrator do wypełniania zadań związanych z ochroną danych osobowych wyznaczył Pana z którym można się kontaktować pisemnie, telefonicznie, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: fila@fila-sztum.pl tel. 55 625 55 72. Wskazana osoba nie jest Inspektorem Danych Osobowych w świetle przepisów rozporządzenia 2016/679.
 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO.
 2. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 3. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Cel przetwarzania danych osobowych: dane wykorzystywane są w celach handlowych, tj. w celu przedstawienia ofert, świadczenia usług, prawidłowej realizacji umowy, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, obsługi reklamacji oraz w celach rozliczeniowych i podatkowych.
 5. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 6 jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 6. Zebrane dane będą przechowywane: dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji umów handlowych oraz wykonania obowiązków podatkowych, aż do momentu ustania ustawowego okresu archiwizacji.
 7. Zebrane dane mogą być udostępnione jedynie na pisemny wniosek.
 8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 9. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania.
 10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:
kontakt e-mailowy pod adresem: fila@fila-sztum.pl lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej, na adres: ul. Żeromskiego 30, Sztumskie Pole, 82-400 Sztum.

Wszystkie działania dotyczące przetwarzania danych prowadzone są zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa w zakresie zarządzania systemem informatycznym oraz Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym obowiązującą w Polskiej Fabryce Wodomierzy i Ciepłomierzy „FILA”, których podstawą prawną jest Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Kontakt

Jeśli masz jakieś pytania, zadaj je nam.
Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń pod numer telefonu w zakładce "Kontakt"