Reklamacje | Ekspertyzy

Reklamację należy złożyć w formie pisemnej przez wypełnienie karty reklamacyjnej i przesłanie jej na adres e-mail: reklamacje@fila-sztum.pl. Wydruk formularza należy umieścić wewnątrz paczki z wyrobami i przesłać lub dostarczyć na adres siedziby Producenta. Jeżeli zgłaszający reklamację nie posiada własnych wodomierzy na wymianę kompletu reklamacyjnego, Producent może udostępnić komplet zapasowy z 30 – dniowym terminem płatności. W przypadku uznania reklamacji zostanie wystawiona faktura korygującą. Szczegółowe zasady przyjmowania, tryb rozpatrywania i sposoby udzielania odpowiedzi na reklamację określa Regulamin reklamacji.

Do pobrania:

Biorąc pod uwagę wymagania bezstronnego wykonywania ekspertyz oraz obostrzenia sanitarne związane z przeciwdziałaniem Covid – 19, wodomierze należy wysyłać w oddzielnych opakowaniach oznaczonych napisem „EKSPERTYZA URZĘDOWA”, „EKSPERTYZA ZAKŁADOWA”, „REKLAMACJA” lub „ODBUDOWA”. Paczki połączone nie mogą przekroczyć wymiarów 60x60x50 i wagi – 30 kg.

Ekspertyza wodomierza fabryczna

Wykonawca: laboratorium metrologiczne FILA
Zakres badania: Sprawdzenie stanu prawny (między innymi stan cechy legalizacyjnej) i stan metrologiczny poprzez określenie rzeczywistych błędów wodomierza w zakresie pomiarowym od strumienia minimalnego do strumienia nominalnego lub ciągłego (dla wodomierzy wg MID).
Termin wykonania: 7 dni roboczych od otrzymania wodomierza

Ekspertyza wodomierza urzędowa

Wykonawca: Obwodowy Urząd Miar z Tczewa
Badania prowadzone są na podstawie § 15 zawartego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 roku w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U.Nr. 209, poz. 1513 ), w związku z ust. 3 i ust. 3,1 wymienionym w załączniku Nr. 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych ( Dz. U. Nr. 3 poz. 27).
Zakres badania: sprawdzany jest stan prawny (między innymi stan cechy legalizacyjnej) i stan metrologiczny poprzez określenie rzeczywistych błędów wodomierza w zakresie pomiarowym od strumienia minimalnego do strumienia nominalnego lub ciągłego (dla wodomierzy wg MID). Obwodowy Urząd Miar wydaje Świadectwo ekspertyzy, w którym znajduje się orzeczenie o zgodności wodomierza ze stanem prawnym oraz wyniki sprawdzenia wraz z błędami rzeczywistymi i dopuszczalnymi błędami granicznymi.
Termin wykonania: do 3 miesięcy od otrzymania wodomierza

Dopuszczalne błędy graniczne wynoszą:

Dla wodomierza do wody zimnej:
Q1 ± 10 %.
Q2, Q3 ± 4 %

Dla wodomierza do wody ciepłej
Q1 ± 10 %.
Q2, Q3± 6 %

Znak błędu „+” oznacza, że wodomierz wykazał większą ilość wody od ilości poprawnej (prawidłowej). Znak błędu „-” oznacza, że wodomierz wykazał mniejszą ilość wody od ilości poprawnej (prawidłowej).

 

Informujemy, iż ekspertyzy wodomierzy mokrobieżnych mogą być wykonywane JEDYNIE na stanowiskach posiadających możliwość ich odpowietrzenia.